preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Martinovića

Login

Slikovni rezultat za godišnji plan  i program rada škole

Slikovni rezultat za školski kurikulum

Grb škole

Animacije

KLIK

NA

SLIKU!

Školska kuhinja

Priloženi dokumenti:
Studeni.pdf

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 10. 2010.

Ukupno: 414031
Ovaj mjesec: 77
Ovaj tjedan: 134
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice
Autor: Josipa Antunović, 3. 6. 2020.

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA

32274 ŠTITAR. Školska 23

Klasa: 112-07/20-01

Urbroj: 2188-26-01/20-1

U Štitaru 02.06. 2020.  

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19. u daljnjem tekstu: Zakon) i Statuta Osnovne škole Ivana Martinovića, Školski odbor Osnovne škole Ivana Martinovića, Školska 23, 32274 Štitar raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ivana Martinovića u Štitaru.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1.) Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova (st. 2.).

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.).


Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

– domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

– dokaz o položenome stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

– program rada za mandatno razdoblje

– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objavljivanja natječaja)

– dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju ili potvrda školske ustanove).

 

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima. Dodatne kompetencije dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja

stranog jezika

– drugom ispravom.

 

2. Osnovne digitalne vještine:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijski znanosti,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

– drugom ispravom.

 

3. Iskustvo rada na projektima:

– dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

– osobnom izjavom kandidata u životopisu.

 

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017 i 98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Osnovnoj školi Ivana Martinovića za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Osnovne škole Ivana Martinovića, Štitar.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivana Martinovića, Školska 23, 32274  Štitar, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

 

Školski odbor Osnovne škole Ivana Martinovića u Štitaru

Marija Gašparović, predsjednica

 

NATJEČAJ OBJAVLJEN 03.06.2020. GODINE U NARODNIM NOVINAMA BR.65/20

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju