preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Martinovića

Login

Slikovni rezultat za godišnji plan  i program rada škole

Slikovni rezultat za školski kurikulum

Grb škole

Animacije

KLIK

NA

SLIKU!

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 10. 2010.

Ukupno: 401785
Ovaj mjesec: 1204
Ovaj tjedan: 167
Danas: 28
Posjetite...

CARNetPortal za škole

Natječaji
POZIV KANDIDATIMA SA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČARA NA TESTIRANJE
Mato Dominković / datum: 4. 11. 2020. 10:22

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/20-01-2-1

URBROJ: 2188-26-01/20-2

U Štitaru 04.11.2020. godine

 

 

 

P O Z I V

Na testiranje kandidata

 

Dana 19. 10.2020 OŠ Ivana Martinovića raspisala je natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta, između ostalih i za popunu upražnjenog radnog mjesta knjižničara. Natječajem je predviđena  provjera radnih i stručnih sposobnosti testiranjem kandidata za radno mjesto knjižničara.

 

2. Školski/a  knjižničar/ka – na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, popuna upražnjenog radnog mjesta knjižničarke Marije Klarić Brdarić koja je od 01.09.2020. ravnateljica škole.- probni rad 3 mjeseca

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata iz čl. 15. Pravilnika o načinima i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Martinovića u Štitara ravnateljica škole upućuje;

Poziv niže navedenim kandidatima  na testiranje:

  1. Tena Blažević, Vinkovci, Strossmayerova 12
  2. Ana Salopek, Vođinci, Strossmayerova 159

 

Testiranje će se obaviti u prostorijama OŠ Ivana Martinovića – Štitar u 6.11.2020.  ( petak) sa početkom u 9,00 sati. Molimo Kandidate da se obvezno odazovu testiranju.

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Mato Dominković / datum: 19. 10. 2020. 10:19

[OPŠIRNIJE]Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice
Josipa Antunović / datum: 3. 6. 2020. 08:33

NATJEČAJ OBJAVLJEN 03.06.2020. GODINE U NARODNIM NOVINAMA BR.65/20

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA

32274 ŠTITAR. Školska 23

Klasa: 112-07/20-01

Urbroj: 2188-26-01/20-1

U Štitaru 02.06. 2020.  

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19. u daljnjem tekstu: Zakon) i Statuta Osnovne škole Ivana Martinovića, Školski odbor Osnovne škole Ivana Martinovića, Školska 23, 32274 Štitar raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ivana Martinovića u Štitaru.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1.) Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova (st. 2.).

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.).


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Mato Dominković / datum: 17. 12. 2019. 10:22

[OPŠIRNIJE]RSS


 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ

32274 Štitar, Školska 23

OIB: 82065356399

Kontakt: Mato Dominković

Tel: 032-847-006

e-mail: ured@os-imartinovica.skole.hr

U Štitaru  23.01.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.)  Osnovna škola Ivan Goran Kovačić - Štitar objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

1. Učitelj/ica njemačkog jezika –  1 izvršitelj/ica u nepunom radnom vremenu (34 sata tjedno-ukupno) na određeno  vrijeme - zamjena.

 

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18), te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-Životopis

-Domovnica

-Rodni list

-Dokaz o stručnoj spremi ( diplomu)

-Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

-Potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

-Dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju (ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti original ili ovjerenu presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121./17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja - https://branitelji.gov.hr/ .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33./92., 57./92., 77./92., 27./93., 58./93., 2./94., 76./94., 108./95., 108./96., 82./01., 103./03. i 148./13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157./13., 152./14. i 39./18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivan Goran Kovačić - Štitar,  poštom na adresu škole:

 

OŠ Ivan Goran Kovačić,  Školska 23, 32274  Štitar.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

                                                                             Ravnatelj:

Luka Ivkić,prof

 

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju